TM HYZMAT MUSIC - DIŇLE, HIŇLEN WE DUÝ!

TM HYZMAT - MUSIC!

TM HYZMAT MUSIC - TM HYZMAT atly portal hem-de ýolgörkeziji web saýtyň aýratyn proýekt bolup açylan MUSIC ýagny AÝDYM-SAZ portaly bolup durýar. TM HYZMAT MUSIC - ulanyjylara TM HYZMAT saýtyň aýdymlaryny has ýeňil ulanmak, diňlemek we ýüklemek üçin döredildi. TM HYZMAT öz ulanyjylarynyň aladasyny edýär, indi AÝDYM-SAZ dünýäsinden TERJIMEHALLAR, TÜRK, DAŞARY ÝURT, RUS, TÜRKMEN aýdymlaryny TM HYZMAT MUSIC atly proýektda ýükläp, diňläp we okap bilersiňiz! Maglumatlar ýygy-ýygydan doldurylýar we ulanyjylara täze-täze aýdymlar ýetirilip durular.


TM HYZMAT - PORTAL-ÝOLGÖRKEZIJI
www.TMHYZMAT.com

1. TM HYZMAT - köptaraplaýyn web portal hem-de ýolgörkeziji, biziň mümkinçiliklerimiz çäksiz we biz islendik ugurdan bölüm açyp, ulanyjylary çekmäge mümkinçiligimiz bar.
2. Kärhanaňyzy/hyzmatlaryňyzy degişli bölümlere MUGT ýerleşdirmek mümkinçiligi.
3. TM HYZMAT TEAM – topary elmydama portalyň üstünde işleýär, kiçiräjik ýalňyşlyklar, täze ssylkalar, bölümlere goşundylar we ş.m işleri amala aşyrylyp durulýar.
4. Biz elmydama täze mümkinçilikleri gözleýäris.
5. Biz elmydama hyzmatdaşlyga taýýar we täze hyzmatdaş tapmakda işler amala aşyrýas.
6. Hyzmatdaşlyk – bu ýagny birnäçe saýtlardan ýa proýektlardan bize goşmaça ulanyjylaryň gelmegidir. Sebäbi TM HYZMAT web portalyň reklamasy hyzmatdaşlarda hemişelik durýar.
7. Biz siziň sargan reklamaňyzy ulanyjylaryň köp bölegine görkezmek üçin alada edýäris. Iň gyzykly bölümlere bolan girelgeler, ulanyjylar siziň reklamaňyza gaýdyp geler ýaly görnüşde ýerleşdirilen.
8. Biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanyp siz uly höwes bilen biziň gün-günden ýetýän üstünliklerimiziň şaýady bolarsyňyz, reklamaňyz bolsa täze ulanyjylary özine çekip durar.
9. TM HYZMAT web portalyň işleýiş tizligi, ýönekeý we uýgunlaşýan dizaýny, düşnükli ýagdaýda ýerleşdirilen bölümler ulanyjylaryň erkin seýil etmegine ýardam berýär.
10. Portaldaky peýdaly, gyzykly we özine çekiji maglumatly bölümler – ulanyjylaryň gelmegini üpjün edip durýandyr.
11. Reklama ýerleşdirmegiň birnäçe görnüşleri, islendik saýlan sahypaňyzda/bölümiňizde ýerleşdirmek mümkinçiligi.


ÝOLGÖRKEZIJÄ KÄRHANAŇYZY GOŞMAK ÜÇIN NÄME GEREK?

1. Kärhanaňyz hakda gysgaça maglumat taýýarlaň.
2. Logotip suraty we birnäçe goşmaça suratlar (3-4 sany).
3. Salgyňyz, telefon belgileriňiz.
4. Sosial ulgamlarda bar bolan sahypalaryňyzyň salgylary.
Şu maglumatlary taýýarlap aşakdaky salgylara ugratmagyňyzy haýyşt edýäris.
Ýa-da şu ýerden - Kärhana goşmak formasy

Bizden daşlaşmaň, TM HYZMAT – Siziň hyzmatyňyzda!Biziň hyzmatdaşlarymyz


BIZIŇ BILEN HABARLAŞMAGYŇ ÝOLLARY

LINE: admin-tmhyzmat
LINE@: @tkf9716i
INSTAGRAM: https://instagram.com/tmhyzmat
EMAIL: music@tmhyzmat.com

Teklipleriňizi şu ýerde goýup bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(69) Nasiba

Sohbet jumayew sizin aydymlarynyzy soyan gaty gowy sesiniz ba size geljekde sans dileyan brat
13.06.19 08:23
 Dursunjemal

azat gaty gowy sen
12.06.19 11:26
 Serdar

Gaty dogry
10.06.19 11:05
 Anonimus

Azat bet dos sen aydymlan tuweleme dine sen aydymyny dinleyan
09.06.19 20:11
 dunya

azat aydymlaryny howes bn dinleyan aydymy gowy aytyan owazyn dunya yuzunde belentdende belent yanlansyn tazeden taze aydymlar cykarmagyna garasYas howes bn dinlaris wi Azat men hakdada br aydym cykaraysan hayys etyan adyma dunya men hakda aydym aytsan begenerdimsmile
08.06.19 21:09
 Gültäç Garaýewa!

A men bolsa Aýjemal Jumagulyýewaň aýdymlaryny has gowy görýän
08.06.19 13:53
 Azat

Atdash mlds. Selbi diyen kone aydymyny gozleyan nadip tapyp bolarka
07.06.19 15:44
 Ajap

👍👏👌
29.05.19 15:05
 aladdin

salam
29.05.19 13:51
 Şirinjan Şika

Amalia men seniň aýdymlaryňy söýüp diňleýärin.
26.05.19 18:09
в начало  назад>> 
показаны записи 69-60

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak