TM HYZMAT MUSIC
Gulşat Gurdowa


Gulşat Gurdowa

1976-njy ýylyň oktýabr aýynyň 4-ne Aşgabat şäherinde eneden bolýar. Orta mekdebi Aşgabat şäheriniň 13-nji orta mekdebinde tamamlaýar. Aýdym-saz sungatyna heniz çagalar bagyna gatnaýan wagty terbiyeçileri Gülşadyň aýdym-saza bolan zehinine haýran galyp ene-atasyna aýdym-saz ugrundan okatmaklaryny maslahat berýäler. Gülşat orta okuw bilen bile 1-nji sazçylyk mekdebiniň fortepiýano bölümüni hem tamamlaýar. Soňra Danatar Öwezow adyndaky yöriteleşdirilen sazçylyk mekdebini, Türkmen halk hojalyk institutdynyň dolandyryş we Halkara ykdysadyýet gatnaşyklar fakultetini hem tamamlayar. Gülşady Türkmen halkyna tanadan hemde özi üçin şowly bolan aýdymlary çagalyk döwründe ýerine ýetiren


Aýdymçylaryň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 609.


Aýdymça baha ber:

Reýting: 4.3/5 (9 baha berildi berildi)

Aýdymçylar hakda hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(3) Ayly

Biz sense we dursunjemal gazakdan telewidenyada bizarre boldly sodden badges bags yokmy
30.05.19 11:19
 Akja

Salam Gülşat Gurdowa. Siziň aýdymlarňyzy şeýle höwesli diňleýäs mundan beýlägem sesiniz belentden belende ýaňlansyn Allajan.
11.04.19 19:33
 Dursunjemal

Salam Gulsat Gurdowa. Yetip gelyan halkara zenanlar guni bolan 8nji mart bayramynyz bilen gutlayan. Size dine ustunlik sowluluklar jan saglyk arzuw edyan
02.03.19 06:58

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak