TM HYZMAT MUSIC
RusTik


RusTik

Doly ady Rustem Meýlisow. Rusteme kiçilikden RusTik diýlen soň ol şol lakamy bilen öz sungat ýoluna başlady. Rustem 1997-nji ýylyň 2 noýabyrynda Aşgabat şäherinde eneden bolýar. We sol şäherin 65-nji orta mekdebini tamamlaýar. Rustem 2006-njy ýylda 2-nji sazcylyk we sungat mekdebine girýär we 2012-nji yylda ony üstünlikli tamamlaýar. Ol kiçilkden hem saz sungatyn aşygydy, ol doly öz sungat yoluna 2017-nji ýylda başlayar, ol gysga wagtyň içinde oz sungatyny tanadyp bildi we kop yaşlaryň söýgüsini gazandy. Ol "БАЛУЮ" "YADYŇDAMY" "GELMEDİŇ" we başgada ençeme aýdymlar bilen begendirip durýar. Ol ýenede ençeme aýdym, klip işläp mundanam beýläk has köp täzelikler bilen begendirip durar.

IMO: +99363977377Aýdymçylaryň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 43.


Aýdymçylar hakda hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz ýeterlik)

(2) djeý

nähili rustik gowy aýdym düzýän
18.01.19 12:25
 Myrat

nali
18.01.19 12:23

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak