TM HYZMAT MUSIC
Ýagşy Goşunow


Ýagşy Goşunow

1990-njy ýylyň Mart aýynyň 10-yna Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda dogulýar.Orta bilimi Balkanabat şäherindäki 16-njy orta mekdebinde alýar.Myrat Mollaýew bilelikde 2007-nji ýylda Aşgabat şäherine gelýärler we 2010-2013 ýyllar arasynda Türkmen döwlet sirkinde işleýärler.Ýaşlyk teleýaýlymynda"Ýeserje köpeler","Artist bolasym gelýär","Ýagşyjyk ýaltajyk" gepleşiklerini alyp bardylar. Häzirki wagtda Türkmen döwlet Medeniyet institudynyň talyplary.Ýagşy maşgalada 9 dogan, 6 oglan, 3 gyz. Özi öýlenmedik.Ýagşy ýakyn günlerde "Razy bolaly" atly duýgular bilen reňklenen ilkinji albomyny size ýetirmegiñ arzuwynda.


Aýdymçylaryň maglumatyny paýlaş:


Okaldy: 667.


Aýdymça baha ber:

Reýting: 4.6/5 (21 baha berildi berildi)

Aýdymçylar hakda hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(11) Kakajan

Yagşy toýdo birniñ maşgalasynyñ elinnen tutup yorme ozuñki az bolyam
15.03.19 14:50
 men

Ýagşy gel bizde sement bar
13.03.19 16:09
 Remezan

Salam Ýagşy ýetip gelýan doglan günüň gutly bolsun uzak ýaşa. Ertir nirede belleýän????
09.03.19 15:21
 Laçyn

Yetip gelyan doglan gunun bn men şu ýyl nesip bolsa okuwymy tamamlaýan sen taýýarlajak showuña garşýan...
05.03.19 13:16
 jennet

Ýagşy yetip gelyan ini geljek dogulan gunin bilen gutlayan... allajan genejem bilen cagajyklan bilen omurin boyy bagytly yasa durmusynam ozun yaly yagsy bolsun
04.03.19 10:48
 Täçmyrat

Ýetip gelýän doglan günüň bilen! Sungat äleminde üstünlikler hemraň bolsun1
03.03.19 09:06
 jem_l

Yaghy yetip gelyan doglan gunun bn gutlayan uzak yasha.may aýyna degishli degishme tayyarlamagyña garashyas
28.02.19 12:16
 Mahym

Ýagşy biziň soňky jaňymyzada degişme taýýarlap beräýdä
26.02.19 07:47
 Selbish

Yagshyjan yetip gelyan doglan gunun bn gutlayan
26.02.19 06:37
 Aýçiçek

Menem Gamaryñ aýdanlaryna goşulýan
14.02.19 07:34
в начало  назад>> 
показаны записи 11-2

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak